வீடியோ செய்திகள்


 • மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளைக் கொடுங்கள்
  • Apr 16, 2020
 • ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான்
  • Apr 15, 2020
 • பூமியிலுள்ளவைகளையல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள்
  • Apr 14, 2020
 • கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார்
  • Apr 13, 2020
 • இஸ்ரவேல் புத்திரரே, நீங்கள் முற்றிலும் விட்டுவிலகினவரிடத்தில் திரும்புங்கள்
  • Apr 12, 2020
 • இரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு, கர்த்தருடைய நாமத்தைத் தொழுதுகொள்ளுவேன்
  • Apr 11, 2020
 • பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளுங்கள்
  • Apr 10, 2020