ദൈവനാമത്തിനു മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ

വെളിപ്പാടു 2:7 ആത്മാവു സഭകളോടു പറയുന്നതു എന്തെന്നു ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ജയിക്കുന്നവന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരദീസയിൽ ഉള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും.

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമേൻ.

ഹല്ലേലൂയ്യാ 

മണവാട്ടി സഭയായ  നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ  കാത്തിരുന്നു  കൃപകൾ പ്രാപിക്കണം.

      കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ധ്യാനിച്ച വേദ ഭാഗത്തു, മണവാട്ടി സഭയായ  നാം കർത്താവിനുവേണ്ടി വേലചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് പ്രതിഗ്രഹം സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് നാം ധ്യാനിച്ചു കൂടാതെ അടുത്തതായി നാം  ധ്യാനിക്കുന്നത് 2രാജാക്കന്മാർ 6:1- 7 പ്രവാചകശിഷ്യന്മാർ എലീശയോടു: ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്കു തീരെ ഇടുക്കമായിരിക്കുന്നു എന്നു നീ കാണുന്നുവല്ലോ.

 ഞങ്ങൾ യോർദ്ദാനോളം ചെന്നു അവിടെനിന്നു ഓരോരുത്തൻ ഓരോ മരം കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്കു പാർക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നു ചോദിച്ചു. പോകുവിൻ എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

 അവരിൽ ഒരുത്തൻ: ദയചെയ്തു അടിയങ്ങളോടുകൂടെ പോരേണമേ എന്നു അപേക്ഷിച്ചതിന്നു പോരാം എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു.

 അങ്ങനെ അവൻ അവരോടുകൂടെ പോയി; അവർ യോർദ്ദാങ്കൽ എത്തി മരംമുറിച്ചു.

 എന്നാൽ ഒരുത്തൻ മരം മുറിക്കുമ്പോൾ കോടാലി ഊരി വെള്ളത്തിൽ വീണു; അയ്യോ കഷ്ടം; യജമാനനേ, അതു വായിപ്പ വാങ്ങിയതായിരുന്നു എന്നു അവൻ നിലവിളിച്ചു.

 അതു എവിടെ വീണു എന്നു ദൈവപുരുഷൻ ചോദിച്ചു; അവൻ ആ സ്ഥലം അവനെ കാണിച്ചു; അവൻ ഒരു കോൽ വെട്ടി അവിടെ എറിഞ്ഞു; ആ ഇരിമ്പു പൊങ്ങിവന്നു.

 അതു എടുത്തുകൊൾക എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ കൈ നീട്ടി അതു എടുത്തു. 

      പ്രിയമുള്ളവരേ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, ദൈവീക ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽക്കൂടെ നാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ  എപ്പോഴും ഒരേ അവസ്ഥയിലായിരിക്കരുത്, മറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവ് വ്യക്തിപരമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കാൻ  ക്രിസ്തുവിനോടു ചേർന്ന്, നമ്മളും ദൈവവും  തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ അധികമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു വളരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നത് ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്നു . പഴയനിയമത്തിൽ അവർ പ്രവാചകന്മാരുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അവന്റെ കരുണയ്ക്കായി നാം എപ്പോഴും കാത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ തീർച്ചയായും നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കും. കൂടാതെ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്  കൃപ നാം സ്വീകരിച്ചാൽ അത്  ആത്മാവിനെ നേടുമ്പോൾ  ആ ആത്മാവിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനാൽ, നാം ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ  കൃപ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ അവൻ തന്റെ കൃപ നേരെ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ  നൽകുന്നു. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, കർത്താവുമായി ഐക്യമായിരുന്നാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കൃപ കർത്താവ് നൽകും. ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ദൈവീക കൃപ പ്രാപിക്കാം, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

 കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.                                                                                 

തുടർച്ച നാളെ.